Handelsbetingelser

Medmindre andet følger af ufravigelige lovbestemmelser eller af skriftlig aftale, sker ethvert salg på grundlag af nedenstående
salgs- og leveringsbetingelser. Salg inkl. montering sker på grundlag af NLM 94.

1. Tilbud og ordrebekræftelse

Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdagen og bortfalder, hvis der ikke forinden er modtaget accept.
Vor ordrebekræftelse bekræfter, at der er indgået aftale og er gældende, medmindre køberen har fremsat indsigelse inden deadline ifølge gældende leveringsplan. Det er købers ansvar selv at kontrollere, at tilbuddet / ordrebekræftelsen er i henhold til kravene med hensyn til mængder og specifikationer. Oplysninger i kataloger, brochurer, prislister mv. er kun bindende, i det omfang sådanne oplysninger er anført i tilbud eller ordrebekræftelse. Vederlagsfri bistand så som teknisk vejledning, måltagning, beregning af kvantiteter ud fra tegningsmateriale mv. er udelukkende en service, og må ikke forveksles med rådgiveransvar, hvilket Lindab A/S ikke påtager sig.

2. Levering & leveringstid

Såfremt der ikke i tilbud eller ordrebekræftelse er anført et bestemt leveringstidspunkt, sker levering snarest muligt.
Den i ordrebekræftelsen anførte leveringstermin er bindende, medmindre andet efterfølgende er aftalt. Dersom købers
forhold medfører, at levering ikke kan ske som aftalt, har sælger ret til at fakturere efter aftalt tidstermin. Er der ikke truffet særlige aftaler om levering, sker levering ab fabrik. Såfremt der er truffet aftale om levering hos køberen eller på et af køberen anvist sted, leveres det solgte på dette sted, forudsat at der er kørefast vej. Køberen skal foretage modtagekontrol og stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning. Køberens mandskab skal kvittere for modtagelsen. Vi er berettiget til at debitere udgifterne ved eventuel ventetid og omlevering. Uanset om der skal ske montering af det solgte, overgår risikoen for skade på det solgte ved leveringen, og køberen har derfor pligt til at drage omsorg for, at det solgte kan opbevares på forsvarlig måde.

3. Montage

Montagen skal udføres i henhold til Lindab A/S montagevejledning og håndværksmæssigt korrekt.

4. Priser

Såfremt levering eller montering sker senere end 3 måneder efter tilbudsdagen eller datoen for ordrebekræftelsen, er vi berettiget til at regulere priserne i tilfælde af prisforhøjelser fra vore leverandører, stigninger i overenskomstmæssige lønninger, stigninger i fragtrater, stigninger i offentlige afgifter, valutakursændringer eller andre stigninger i vore omkostninger. Priser er eksklusive moms, medmindre andet er anført.

5. Betaling

Medmindre andet er aftalt, erlægges betaling kontant før levering. Skal der ske montering, og sker monteringen ikke umiddelbart efter leveringen, er vi berettiget til at fakturere de solgte produkter ved leveringen. Købesummen faktureres og
forfalder til betaling regnet fra det aftalte leveringstidspunkt, dersom købers forhold medfører, at levering ikke kan ske som aftalt. Skal der efter aftale betales en rate før levering, udskydes leveringsfristen, såfremt en sådan rate betales for sent. I tilfælde af forsinket betaling debiteres renter efter renteloven, p.t. 5% p.a. over den til enhver tid gældende diskonto fra det tidspunkt, hvor der er gået 30 dage efter fakturamodtagelse.

6. Returvarer

Varer modtages kun retur efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde. Varerne skal være ubrugte, i mangelfri stand, og i original og ubrudt emballage. Varerne skal være fri for smuds, etc. Dog tages varer, der er specielt produceret og/eller hjemtaget til køber, ikke retur. Godkendte returvarer krediteres normalt med fradrag af 40% af salgspris eksklusiv moms ved franko levering til vor plads eller et andet af os anvist sted. Der modtages ikke returvarer til værdi under kr. 500,00. Returbar emballage krediteres ved franko levering i uskadt stand inden 3 måneder fra vor levering. Kreditering foretages med et fradrag til dækning af slitage mv.

7. Vareprøver

Vareprøver viser kun farve, størrelse og kvalitet i almindelighed, hvorfor vi ikke er ansvarlige for eventuelle afvigelser, medmindre afvigelserne er væsentlige og for køber uforudsigeligt store i forhold til de foreviste vareprøver.

8. Mangler

Køberen skal straks ved modtagelsen og inden det solgte tages i brug eller bearbejdes, gennemgå det solgte for at sikre sig, at dette er mangelfrit. Reklamationer over mangler, der er eller burde have været konstateret ved en sådan kontrol, skal fremsættes straks og senest 8 dage efter levering, og under alle omstændigheder inden ibrugtagning eller
bearbejdelse. Vi har ret til at foretage udbedring, herunder til at foretage efterlevering, såfremt der er leveret
for lidt. Sådan afhjælpning skal ske inden rimelig tid. Såfremt køberen hæver aftalen som følge af væsentlige mangler, der ikke afhjælpes inden rimelig tid, skal køberen stille de leverede varer til rådighed i samme stand, som de var
i ved leveringen. Ansvaret for mangler ophører efter 2 år efter aflevering af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 3 år efter leveringer til køberen.

9. Udvidet ansvar for mangler

Såfremt AB 92 eller ABT 93 er gældende for køberen, gælder følgende særlige bestemmelser (byggeleveranceklausulen):
Ansvaret for mangler ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen. Såfremt det må anses som godtgjort, at et
krav vedrørende mangler ved vor leverance ikke - eller kun med stor vanskelighed – kan gennemføres mod vore købere eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod os. Også i sådanne tilfælde kan vi kun gøres ansvarlige for mangler i det omfang, vor egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, der følger af vort eget kontraktforhold med vor køber. Vi anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med – køberen eller
efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sådanne sager kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

10. Produktansvar

Køberen skal holde os skadesløs i den udstrækning, vi pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab. Vi er ikke ansvarlige for skade, forvoldt af leverancen efter overtagelsen:

  • På fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i køberens besiddelse.
  • På produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom
  eller løsøre, som disse produkter som følge af leverancen forårsager.

I intet tilfælde er vi ansvarlige for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab. De nævnte begrænsninger i vort ansvar gælder ikke, hvis vi har gjort os skyldige i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Køberen og vi er gensidigt forpligtet til at lade os sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af parterne på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af leverancen.

11. Ansvarsbegrænsning og ansvarsfrihed

Vort ansvar i tilfælde af mangler kan i intet tilfælde overstige 15% af købesummen. Vi er under ingen omstændigheder - hverken i tilfælde af mangler eller produktansvar - ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab.
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld:

  • Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller
  militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel
  på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer
  fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Omstændigheder, som nævnt, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved indgåelsen af aftalen. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund som nævnt foran ufortøvet ved skriftlig meddelelse at underrette den anden part om dens opståen og ophør.

12. Videresalg

Det leverede lever op til lovkravene i det land hvortil Lindab har solgt. Videresælger køberen til et andet land, er det købers ansvar at lovkravene er opfyldt.

Miljøbidrag

Lige som mange af vore kolleger oplever vi stigende miljøafgifter og miljøgebyrer på vores produkter og på fragt. Afgifter der skal hjælpe miljøet og os selv i sidste ende.
                               
De særlige miljøafgifter og miljøgebyrer (også kaldet Miljøbidrag) som Danmark og EU har indført, omfatter:
» Lovpligtige Danske og EU energi- og miljøafgifter
» Miljøtilsyn
» Energiafgifter
» PVC-, batteri- og WEEE-afgifter
» Bortskaffelse af affald med godkendte transportører

Med miljøbidraget er vi i stand til at tilbyde vores tjenester med et højere niveau af bæredygtighed.